Dodatek za nego otroka

Kaj je dodatek za nego otroka

Dodatek za nego otroka je pravica, ki jo lahko uveljavlja eden od staršev ali druga oseba za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Vendar le, če ima otrok stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živi v Republiki Sloveniji. Do dodatka je upravičen, dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. leta starosti. Po 18. letu pa, če ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do njegovega 26. leta starosti.

Kakšna je višina dodatka za nego otroka

Dodatek za nego otroka je mesečni prejemek, ki znaša 102,40 evrov, za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka ali otroke z nekaterimi boleznimi iz seznama hudih bolezni pa 204,80 evrov. Pravica do dodatka za nego se prizna na podlagi mnenja zdravniške komisije.

Katerim nedonošenčkom pripada dodatek za nego otroka

Skladno s Pravilnikom o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 89/14, 92/15, 18/17, 17/18 in 3/19), natančneje skladno s 37. točko seznama težkih, kroničnih bolezni in stanj, so do tega dodatka upravičeni tudi nedonošenčki rojeni pred 28. tednom gestacije in sicer do 15. meseca starosti. Pripada jim dodatek v višini 102,40 evrov mesečno. V tem primeru ni potrebno mnenje zdravniške komisije, temveč le izpolnite vlogo za uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka in jo oddate pri pristojnem centru za socialno delo. K vlogi morate priložiti potrdilo o prezgodnjem porodu, za katerega zaprosite v porodnišnici. Lahko pa predložite tudi potrdilo ginekologa o predvidenem datumu poroda. Center za socialno delo vam izda odločbo o dodatku za nego, ki vam pripada s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. Zato oddajte vlogo čim prej.

Dodatek za nego za nedonošenčke, rojene po 28. tednu

Če ima vaš otrok katero od diagnoz iz seznama težkih, kroničnih bolezni in stanj, vam pripada dodatek za nego, tudi če je bil rojen v 28. tednu gestacije oziroma kasneje. Vlogi morate predložiti vso medicinsko dokumentacijo od rojstva dalje, o upravičenosti do dodatka pa bo odločala zdravniška komisija. Komisija bo na podlagi zdravstvene dokumentacije izdala mnenje, center za socialno delo pa bo na podlagi tega mnenja izdal odločbo.

Kako dobim dodatek za nego otroka

Vlogo za uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka ter več informacij o tem dodatku lahko poiščete na tej povezavi.

Kaj pripada na podlagi dodatka za nego otroka

Na podlagi odločbe o dodatku za nego pa vam poleg denarnega dodatka pripadajo tudi naslednje dodatne ugodnosti, o katerih si lahko preberete več s klikom na povezave: