Pomoč ob rojstvu otroka

Državna pomoč ob rojstvu otroka

Pomoč ob rojstvu otroka je namenjena nakupu opreme za novorojenčka v enkratnem znesku 350,00 evrov za otroke, rojene po 1. 1. 2021. Pravico ima vsak novorojenček, katerega mati ali oče imata stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živita v Republiki Sloveniji.

Vloga za uveljavitev pravice do državne pomoči ob rojstvu otroka se nahaja na tej povezavi. Vložite jo pri pristojnem centru za socialno delo.

Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP 7) novorojenčkom pripada tudi enkratni solidarnostni dodatek za novorojence. Upravičenec do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence v višini 500 eurov je eden od staršev ali druga oseba ali posvojitelj po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, za vsakega otroka s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, rojenega od vključno 1. januarja 2020 do eno leto po koncu epidemije, za katerega je upravičen do pomoči ob rojstvu otroka po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke. Enkratni solidarnostni dodatek za otroke, rojene do uveljavitve tega zakona, se izplača najpozneje do 31. marca 2021. Za otroke, rojene po uveljavitvi tega zakona, se izplača v treh mesecih po rojstvu otroka.

Občinska pomoč ob rojstvu otroka

Vsaka občina ima svoja pravila glede dodeljevanja občinske pomoči ob rojstvu otroka. Ene so bolj radodarne, druge manj. Ker bi težko naredila pregled ureditev vseh občin v Sloveniji, predlagam, da se obrnete na svojo občino in jih povprašate, ali vam pripada kakšna pomoč ob rojstvu otroka.

Na podlagi lastne izkušnje pa lahko pojasnim ureditev Mestne občine Ljubljana glede občinske pomoči ob rojstvu otroka. Pomoč s strani Mestne občine Ljubljana (MOL) je namenjena ogroženim družinam, ki ne presegajo 130 % osnovnega zneska minimalnega dohodka. Pravico se uveljavlja z Vlogo za dodelitev denarne pomoči v Mestni občini Ljubljana, ki jo najdete na tej povezavi. Vlogi se priloži Soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc centra za socialno delo. Rok za vložitev vloge je najkasneje 3 mesece po rojstvu otroka.